برنامه سازی شیءگرا

هدف درس:

کسب مهارت لازم جهت تحلیل، طراحی و پیاده سازی برنامه ها با روش شی گرا

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد: 1 واحد نظری ، 1 واحد عملی