برنامه سازی تحت وب

هدف درس:

کسب مهارت لازم جهت طراحی و توسعه برنامه های تحت وب

پیش نیاز: برنامه سازی شیءگرا

تعداد واحد: 2 واحد نظری ، 1 واحد عملی