طراحی الگوریتم ها

هدف درس:

کسب مهارت لازم جهت شناخت روش های حل مساله و انواع روش های برنامه سازی

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد: 1 واحد نظری ، 1 واحد عملی

لینک ها