مهندسی نرم افزار

هدف درس:

کسب مهارت لازم جهت طراحی و توسعه سامانه های نرم افزاری

پیش نیاز: ندارد

تعداد واحد: 2 واحد نظری ، 1 واحد عملی