ساختمان داده ها

هدف درس:

آشنایی و کار با ساختمان های داده به عنوان یکی از دروس اصلی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پیش نیاز: برنامه نویسی مقدماتی

تعداد واحد: 3 واحد نظری