ساختمان داده ها(+کارگاه)

هدف درس:

آشنایی و کار با ساختمان های داده به عنوان یکی از دروس اصلی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پیش نیاز: برنامه نویسی مقدماتی

تعداد واحد: 2 واحد نظری ، 1 واحد عملی

لینک ها