پایگاه داده

هدف درس:

کسب مهارت لازم جهت تحلیل، طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی

پیش نیاز: ساختمان داده ها

تعداد واحد: 2 واحد نظری ، 1 واحد عملی